Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu



Filie i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych na Węgrzech

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Daniel Matusiak | 2015-12-17 16:06:48
polska, węgry, lengyelország, magyarország

Firmy zagraniczne mogą tworzyć na terenie Węgier swoje filie lub przedstawicielstwa handlowe. Podstawę prawną stanowi przyjęta przez parlament węgierski w 1997 r. „Ustawa nr CXXXII o filiach i przedstawicielstwach handlowych przedsiębiorstw zagranicznych" (zmieniona w 2006 roku), dalej zwana ustawą.

Firmy zagraniczne mogą tworzyć na terenie Węgier swoje filie lub przedstawicielstwa handlowe. Podstawę prawną stanowi przyjęta przez parlament węgierski w 1997 r. „Ustawa nr CXXXII o filiach i przedstawicielstwach handlowych przedsiębiorstw zagranicznych" (zmieniona w 2006 roku), dalej zwana ustawą.

Filie (oddziały)

Definicja:

„Filią jest nie posiadająca osobowości prawnej, dysponująca prawem do samodzielnego gospodarowania jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa zagranicznego, którą pod tym tytułem wpisano do krajowego rejestru handlowego jako osobny podmiot gospodarczy".

Ustanowienie filii

Filia powstaje z dniem wpisu do rejestru handlowego. Do rejestracji filii stosuje się odpowiednio przepisy o Krajowym Rejestrze Sądowym Firm. Do czasu rejestracji nie wolno prowadzić działalności gospodarczej. Prokurenci filii mają prawo występować w jej imieniu i interesie od chwili złożenia wniosku o rejestrację. Do dnia rejestracji na dokumentach należy używać określenia „filia w organizacji".

Do wniosku o rejestrację należy dołączyć

 • poświadczoną notarialnie decyzję podmiotu zagranicznego o utworzeniu filii (przedstawicielstwa),
 • aktualny odpis z KRS firmy-matki i jego wierzytelne tłumaczenie na język węgierski,
 • dokumenty, które ustanawiają pełnomocnictwo osoby do reprezentowania firmy zagranicznej we wszystkich czynnościach związanych z filią.

We wniosku o rejestrację należy podać informację na temat siedziby, prokurentów, dziedziny działalności.

Wnioskodawca musi być reprezentowany przez pełnomocnika prawnego (działa tzw. przymus adwokacki, tak jak w przypadku zakładania spółek).

Filia firmy zagranicznej może posiadać na terenie Węgier więcej niż jeden zakład.

Funkcję przedstawiciela filii, będącego jej prokurentem, może pełnić osoba:

 • do niej oddelegowana,
 • zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia, posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Węgier.

Przedstawicielem filii nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na utratę wolności, lub której sąd prawomocnie zakazał wykonywania zawodu.

Jeżeli zgodnie z prawem węgierskim prowadzenie określonej działalności przez podmioty gospodarcze wymaga uzyskania osobnego zezwolenia (koncesji), lub - w interesie ochrony interesów konsumentów (klientów) - prawo nakazuje stworzenie określonych gwarancji finansowych, to warunki te muszą być spełnione także przez filie zagranicznych podmiotów gospodarczych.

W niektórych przypadkach normy prawne zwalniają od obowiązku uzyskania przez filie krajowych zezwoleń na prowadzenie określonej działalności lub spełnienia warunków finansowych, jeżeli zarejestrowana w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego firma-matka takim zezwoleniem dysponuje, względnie - realizację gwarancji finansowym weźmie na siebie.

Firma-matka może dysponować majątkiem i prawami filii wyłącznie po jej likwidacji, względnie w trakcie określonych ustawą postępowań dotyczących jej niewypłacalności.

Działalność filii

Ustawodawstwo węgierskie zapewnia równość wobec prawa podmiotów krajowych i zagranicznych, a także gwarantuje bezpieczeństwo i ochronę inwestycji/majątku firm zagranicznych na Węgrzech. O ile ustawa nie przewiduje inaczej, dla działalności filii obowiązują przepisy o prowadzeniu działalności gospodarczej na Węgrzech.

Filiom firm zagranicznych nie wolno zakładać spółek prawa handlowego, ani stawać się ich wspólnikami w drodze nabycia udziałów, akcji. Filia nie może prowadzić działalności polegającej na przedstawicielstwie firmy-matki.

Zagraniczna firma-matka musi zapewnić fundusze niezbędne do prowadzenia działalności i regulowania zobowiązań filii.

Za zobowiązania filii odpowiada bez ograniczeń przedsiębiorca zagraniczny całym swoim majątkiem.

Majątek firmy-matki znajdujący się na terenie Węgier może być poddany egzekucji komorniczej, w przypadku zaległości płatniczych filii.

Dla filii musi być prowadzona oddzielna rachunkowość w języku węgierskim zgodna z węgierską ustawą o rachunkowości.

Filia jest podmiotem podatkowym odprowadzającym obowiązujące na Węgrzech podatki państwowe i lokalne.

Sprawozdanie roczne firmy-matki musi być złożone sądzie rejestrowym i upublicznione do 30 września roku następującego po roku obrachunkowym.

Filia firmy zagranicznej może nabywać nieruchomości potrzebne do prowadzenia działalności. Wyjątek stanowią grunty rolne.

W celu przejrzystego wyodrębnienia przychodów i rozchodów firmy-matki i jej węgierskiej filii/oddziału ustawa (14. §) nakazuje, aby w relacjach gospodarczych pomiędzy filią a firmą-matką lub innym jej oddziałem firmę-matkę/odział traktować jak każdy inny podmiot gospodarczy.

Zobowiązania filii wobec państwowego zakładu ubezpieczeń społecznych /składki, dopłaty/ powinny być regulowane tylko w przypadku zatrudniania pracowników, których w świetle obowiązujących przepisów obejmuje obligatoryjne ubezpieczenie społeczne.

Praca w oddziale firmy zagranicznej

Wszyscy pracownicy filii pozostają w stosunku prawnym z firmą zagraniczną. Jej też przysługują prawa pracodawcy. Wobec zatrudnionych obywateli węgierskich, jak również cudzoziemców, należy stosować przepisy węgierskiego prawa pracy.

Postępowanie w przypadku niewypłacalności

Fakt wszczęcia wobec firmy zagranicznej (firmy-matki) procedur upadłościowych musi być zgłoszony przez oddział do sądu rejestrowego w ciągu 10 dni i opublikowany w monitorze gospodarczym. W komunikacie należy podać sposób dochodzenia roszczeń przez wierzycieli.

Za długi filii odpowiada firma zagraniczna. Ogłoszenie niewypłacalności następuje w przypadku, gdy filia nie ureguluje uznanych roszczeń w ciągu 60 dni liczonych od terminu płatności.

Likwidacja filii

Filia przestaje istnieć z dniem wykreślenia z ewidencji sądu rejestrowego. Wniosek o usunięcie z ewidencji należy złożyć w sądzie w ciągu 90 dni od podjęcia decyzji o likwidacji.

Sąd rejestrowy decyduje o wykreśleniu filii z ewidencji, gdy zachodzą następujące okoliczności:

 • firma zagraniczna nie ma na Węgrzech długów wynikających z działalności filii,
 • na komunikat zamieszczony w monitorze gospodarczym o likwidacji filii w ciągu 30 dni od dnia jego zamieszczenia, nie zgłosili się wierzyciele lub - jeśli tacy są - roszczenia względem nich zostały uregulowane,
 • nie toczą się na Węgrzech przeciwko firmie zagranicznej procesy gospodarcze związane z działalnością filii,
 • nie została wszczęta przeciwko firmie zagranicznej lub jej filii procedura o ogłoszenie niewypłacalności.

Filie sektora finansowego

Odnośnie do powoływania, funkcjonowania, nadzoru państwowego, kontroli, likwidacji, postępowania w przypadku niewypłacalności węgierskiej filii/oddziału powołanego przez zagraniczny dom kredytowy, firmę finansową lub ubezpieczeniową, brokera/doradcę ubezpieczeniowego, a także krajowych filii/oddziałów stworzonych przez zagraniczny podmiot w celu świadczenia usług inwestycyjnych, maklerskich, giełdowych, rozliczeniowych, inwestycyjno-powierniczych (w skrócie: filii/oddziałów finansowych) - należy stosować przepisy niniejszej ustawy, jeśli inna ustawa nie stanowi inaczej.

Filia/oddział finansowy zagranicznego podmiotu zarejestrowanego w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego powstaje z chwilą powołania i może rozpocząć działalność na Węgrzech zgodnie z zapisami osobnej ustawy po jednoczesnym złożeniu wniosku o rejestrację.

W kwestiach dotyczących zezwolenia na prowadzenie działalności, funkcjonowania, nadzoru, kontroli, likwidacji filii/oddziałów podległych regulacjom ustawy spółkach i funduszach wysokiego ryzyka, zapisy ustawy o filiach firm zagranicznych należy stosować wtedy, gdy nie są one sprzeczne z ustawą o inwestycjach wysokiego ryzyka.

Przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych na Węgrzech

Definicja

„Przedstawicielstwem handlowym jest nie prowadząca działalności gospodarczej, wpisana do krajowego rejestru handlowego jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa zagranicznego, która w jego imieniu i interesie pośredniczy w zawieraniu umów handlowych oraz wykonuje zadania związane z udzielaniem informacji klientom handlowym i utrzymaniem z nimi kontaktów".

Podmioty zagraniczne mogą powoływać na Węgrzech stałe, bezpośrednie przedstawicielstwa handlowe (25 §).

Przedstawicielstwo handlowe firmy zagranicznej jest jej jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która powstaje w chwili wprowadzenia do rejestru sądowego. Działalność może rozpocząć po rejestracji.

Zgłoszenie przedstawicielstwa handlowego do sądu rejestrowego jest obowiązkiem prokurenta/prokurentów.

Prokurentem przedstawicielstwa handlowego może być osoba pozostająca w stosunku pracy z przedstawicielstwem, do niego oddelegowana lub zatrudniona na umowę-zlecenie, posiadająca stałe miejsce zamieszkania na Węgrzech.

Przedstawicielstwo handlowe:

 • pośredniczy w imieniu firmy zagranicznej w zawieraniu kontraktów,
 • prowadzi działalność informacyjno-reklamową.

Przedstawicielstwo handlowe może w imieniu i na rzecz podmiotu zagranicznego podpisywać umowy związane z funkcjonowaniem przedstawicielstwa.

Jeżeli przepisy prawa w odniesieniu do określonego produktu lub usługi nakazują uzyskanie osobnego zezwolenia, to przedstawicielstwo handlowe może prowadzić swoją działalność tym związaną jedynie po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

Przedstawicielstwo handlowe nie może prowadzić działalności gospodarczej, w tym praktyki adwokackiej i radcowskiej.

Przedstawicielstwa handlowe mogą nabywać nieruchomości na tych samych zasadach jak filie/oddziały firm zagranicznych.

Zatrudnienie w przedstawicielstwie handlowym

Pozwolenie na pracę w przedstawicielstwie handlowym dla cudzoziemców, zwolnienie z obowiązku uzyskania takiego zezwolenia, ulgi z tym związane regulowane są w osobnej ustawie.

Osoby zatrudnione w przedstawicielstwie handlowym pozostają w stosunku prawnym z firmą zagraniczną. Przypadające firmie zagranicznej uprawnienia prawodawcze realizowane są za pośrednictwem przedstawicielstwa handlowego.

Likwidacja przedstawicielstwa handlowego

Regulacje związane z likwidacją przedstawicielstwa handlowego są zbieżne z przepisami dotyczącymi likwidacji filii/oddziału.

Przedstawicielstwa banków, instytucji ubezpieczeniowych

Odnośnie do powoływania, funkcjonowania, likwidacji przedstawicielstwa handlowego zagranicznych banków, a także instytucji, brokerów, doradców ubezpieczeniowych, należy stosować przepisy ustawy o filiach i przedstawicielstwach, jeśli inna ustawa nie stanowi inaczej.

Przedstawicielstwa handlowe podmiotów zagranicznych nie mogą zawierać na Węgrzech kontraktów w dziedzinach regulowanych „Ustawą o rynku kapitałowym - nr CXX/2001" /działalność funduszy powierniczych, domów rozliczeniowych, maklerów giełdowych/, a także w dziedzinach będących przedmiotem „Ustawy o firmach inwestycyjnych i operatorach giełdowych - nr CXXXVIII/2007" oraz „Ustawy o składach konsygnacyjnych - nr XLVIII/1996".

Opr. Janusz Zientak





Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Nici do haftu maszynowego

Im więcej czasu poświęcimy na doskonalenie naszych umiejętności, tym szybciej, dokładniej i spraw...
Polska - Sulechów (miasto) 2021-04-21 Dodał: Pozostałe tekstylia Zobacz ofertę

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Katalogi stron

Każdy biznes wymaga rzetelnej reklamy. Jeśli chcesz, by Twoja firma pozyskała jeszcze większe rze...
Polska - Poznań 2021-04-20 Dodał: Jacek Cukierski IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert