Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuEVA - uproszczony podatek od działalności gospodarczej

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Daniel Matusiak | 2015-12-17 15:53:46
polska, węgry, lengyelország, magyarország

W 2003 roku wszedł w życie nowy rodzaj podatku przyjęty za Ustawą nr XLIII z 2002 r. (zwaną dalej Ustawa o EVA) tzw. uproszczony podatek od działalności gospodarczej. Zamiast wielu podatków (w tym np. podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od dywidend czy podatku liniowego lub Vat i inne) osoby odpowiadające zapisom w/w Ustawy mogą się rozliczać według jednej uproszczonej stawki podatku, zwanej dalej podatkiem Eva.

W 2003 roku wszedł w życie nowy rodzaj podatku przyjęty za Ustawą nr XLIII z 2002 r. (zwaną dalej Ustawa o EVA) tzw. uproszczony podatek od działalności gospodarczej. Zamiast wielu podatków (w tym np. podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od dywidend czy podatku liniowego lub Vat i inne) osoby odpowiadające zapisom w/w Ustawy mogą się rozliczać według jednej uproszczonej stawki podatku, zwanej dalej podatkiem Eva. Podatek wylicza się od pozytywnej podstawy opodatkowania, a od 2012r. jego stawka wzrosła i wynosi - 37% (podstawą opodatkowania podatnika Eva stanowi suma wszelkich przychodów skorygowana pozycjami wg wytycznych zawartych w ustawie o Eva). Przesłanką do wprowadzenia podatku Eva było zmniejszenie obciążeń administracyjnych i podatkowych dla małych przedsiębiorstw, a za tym zwiększenie dochodów z w/w działalności.

Podmioty uprawnione do zastosowania podatku Eva

Podmioty uprawnione do zastosowania podatku Eva są wyszczególnione w ustawie o Eva. Są nimi:

1/ Indywidualny przedsiębiorca, w tym: notariusz, niezależny komornik sądowy, rzecznik patentowy, adwokat, prywatny weterynarz, prywatny farmaceuta, od 2005 roku także indywidualny prawnik specjalizujący się w prawie UE nie będący członkiem kancelarii, bądź w niej zatrudnionym.

2/ Jednoosobowa firma.

3/ Spółka jawna.

4/ Spółka komandytowa.

5/ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

6/ Spółdzielnia i Wspólnota mieszkaniowa.

7/ Wspólnota leśna

8/ Biuro komornicze.

9/ Kancelaria prawna oraz kancelaria notarialna, biuro rzeczników patentowych.

Wyżej wymienieni tylko wtedy mogą rozliczać się według podatku Eva, gdy:

 • indywidualny przedsiębiorca zachował ciągłość działalności,
 • osoba prawna, spółka bez osobowości prawnej lub firma jednoosobowa nie uległa przekształceniom,
 • nie mają kar przez Urząd Skarbowy za zaniechania w wystawianiu faktur i paragonów,
 • nie są w likwidacji,
 • podatnik nie był zobowiązany do stosowania odrębnych zasad opodatkowania obowiązujących dla zbiorów dzieł sztuki i antyków oraz biur podróży,
 • do wyliczenia podstawy podatkowej użył dochodów wynikających z wykonywania przez niego czynności w zakresie działalności podmiotu.

Powyższe warunki nie obowiązują podmiotu, który zawiesił tymczasowo swoją działalność. Należy jednak zaznaczyć, iż w razie zawieszenia działalności podmiot ma zgłosić w/w fakt - równolegle ze zgłoszeniami do miejsc wskazanych przez obowiązujące prawo - również do instytucji prowadzącej rachunek bankowy, w przypadku zaniedbania wszelkie kary ponosi właściciel.

Ponadto wymienione wcześniej punkty podatnikiem Eva może być:

 • osoba, której roczny przychód w ostatnich 2 latach obrotowych nie przekroczył 30 milionów forintów.

W tym zakresie za przychód jest uznany:

 • w przypadku przedsiębiorcy indywidualnego nie rozliczającego się wg podatku Eva przychód uznany wg zapisów ustawy o podatku od dochodów osobistych, powiększony o podatek od wartości dodanej,
 • w przypadku osób, spółek bez osobowości prawnej lub firm jednoosobowych jeszcze nie rozliczających się wg podatku Eva przychodem jest dochód, przychód lub przychód objęty opodatkowaniem, określony w ustawie o rachunkowości,
 • w przypadku podatnika Eva przychód wg zapisów ustawy o podatku Eva.

Dalsze warunki obowiązujące dla podatnika Eva:

 • jego przewidywany przychód na dany rok nie przekroczy 30 milionów Huf,
 • w danym roku nie prowadzi działalności podlegającej specjalnym zasadom rozliczania z podatku akcyzowego, jak również w zakresie obrotu towarami objętymi akcyzą,
 • nie prowadzi działalności związanej z pośrednictwem w rozliczaniu zobowiązań celnych,
 • osoba prawna, spółka gospodarcza bez osobowości prawnej oraz firma jednoosobowa wtedy może być podatnikiem Eva, jeżeli wszyscy wspólnicy są osobami prywatnymi i nie posiadają udziału w innym podmiocie prawnym lub spółce gospodarczej bez osobowości prawnej (za wyjątkiem posiadania akcji banku spółdzielczego lub otwartej spółki akcyjnej zakupione w obrocie otwartym),
 • posiada rachunek bankowy w banku węgierskim.

Zaprzestanie rozliczania się wg podatku Eva

Obowiązek opodatkowania wg podatku Eva przestaje obowiązywać podatnika:

 • z ostatnim dniem roku obrotowego po zgłoszeniu przez niego faktu rezygnacji z tej formy rozliczania lub jeśli jego zgłoszenie nie było złożone zgodnie z literą prawa. Podatnik zgłasza fakt rezygnacji na odpowiednim formularzu do dnia 20 grudnia poprzedniego roku rozliczeniowego do odpowiedniego urzędu skarbowego, jak również może do w/w dnia wycofać sie z tej decyzji. Należy zaznaczyć, iż podatnik jest zobowiązany do zgłoszenia faktu rezygnacji, jeśli z dniem 20 grudnia nie odpowiada jakimkolwiek wymogom związanym z byciem podatnikiem Eva, bądź ma zaległości podatkowe wobec urzędu skarbowego, urzędu celnego, samorządowych organów podatkowych (choć w rejestrze urzędu skarbowego podatnik, z braku zgłoszenia z jego strony, nadal będzie figurował jako podatnik Eva, jednak nie ma prawa stosować przepisów odpowiednich dla podatnika Eva).
 • na dzień przed dniem, w którym podatnik nie będzie odpowiadał jakimkolwiek wymogom związanym z byciem podatnikiem Eva.

Obowiązek prowadzenia rejestru

Przedsiębiorca indywidualny jest zobowiązany do prowadzenia rejestru przychodów.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, firmy jednoosobowe z ograniczoną odpowiedzialnością majątkową, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, wspólnota właścicieli lasów, biuro komornicze, kancelaria prawna, kancelaria notarialna oraz biuro rzeczników patentowych są zobowiązane do prowadzenia rejestru danych dot. działalności wg regulacji ustawy o podatku Eva w ramach księgowości podwójnej wg zapisów ustawy o rachunkowości.

Spółka jawna, spółka komandytowa, firmy jednoosobowe z nieograniczoną odpowiedzialnością majątkową mogą wybrać sposób prowadzenia rejestru czy wg zapisów ustawy o podatku Eva, czy wg zapisów ustawy o rachunkowości dla księgowości podwójnej. O wyborze jednego z nich należy poinformować urząd na odpowiednim formularzu, raz wybranego sposobu nie można zamienić na drugi rodzaj.

Rejestr ma być prowadzony przejrzyście, chronologicznie i ma zawierać wszelkie dane wpływające na wysokość podatku. Zmiana danych może nastąpić na podstawie dokumentacji np. poprzez fakturę korygującą, jednak należy zachować dane i dokumenty sprzed zmian, jak również należy zachować te dokumenty, które zawierały błąd, do ewentualnej kontroli.

Wszelkie wymogi dot. dokumentacji i rejestru są zawarte w załącznikach do ustawy o podatku Eva.

Wszelkie zasady dot. przychodu, jego ustalania, czasu zaistnienia, możliwych korekt są zawarte w ustawie o podatku Eva z 2002 r.

Deklaracja podatkowa

Podatek Eva należy ustalić i zadeklarować jego kwotę raz na dany rok podatkowy. Deklaracje należy dostarczyć do urzędu do 25 lutego w następnym roku podatkowym, zaś w przypadku faktu zaprzestania się rozliczania się z podatku Eva w ciągu roku podatkowego, to należy to zgłosić do 30 dni od zaistnienia w/w faktu.

Bilans podmiotu rozliczającego się na zasadach zapisów ustawy o rachunkowości należy dostarczyć do 31 maja następnego roku podatkowego, zaś w przypadku likwidacji podmiotu do 5 miesięcy licząc od miesiąca likwidacji.

Zaliczki na poczet podatku Eva należy ustalać i deklarować kwartalnie w forintach zaokrąglając do tysiąca Huf. Zaliczki - dot. zaliczek za pierwsze trzy kwartały - wyliczone na dany kwartał należy wpłacać 12 dnia w kolejnym miesiącu po zadeklarowaniu kwoty podatku.

Do 20 grudnia roku podatkowego należy wpłacić ostatnią zaliczkę na dany rok podatkowy, która uzupełni sumę zaliczek do przewidywanej kwoty podatku Eva. Podatnik ma prawo złożyć wniosek do urzędu skarbowego o zwrot nadwyżki podatku po jego rozliczeniu przez w/w urząd, która zostanie zwrócona na bieżący rachunek bankowy podmiotu.

Wszelkie dokumenty związane z rozliczaniem się według EVA są dostępne na stronie Wegierskiego Urzędu Skarbowego: www.nav.gov.hu

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Nici do haftu maszynowego

Im więcej czasu poświęcimy na doskonalenie naszych umiejętności, tym szybciej, dokładniej i spraw...
Polska - Sulechów (miasto) 2021-04-21 Dodał: Pozostałe tekstylia Zobacz ofertę

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Katalogi stron

Każdy biznes wymaga rzetelnej reklamy. Jeśli chcesz, by Twoja firma pozyskała jeszcze większe rze...
Polska - Poznań 2021-04-20 Dodał: Jacek Cukierski IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert