Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPodatki od osób fizycznych

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marcin Karaskiewicz | 2016-06-16 15:06:23
węgry, podatki, vat

Stawka podatku liniowego dla dochodów osób fizycznych (SzJA) na Węgrzech wynosi 15 proc. Obowiązuje tu również uproszczony podatek od działalności gospodarczej, tzw. Eva.

Od 1 stycznia 2010 roku opłacane składki przez pracodawcę i pracownika zostały uzupełnione o jednolitą składkę rynku pracowniczego, która jest  połączeniem składek solidarnościowych opłacanych wcześniej przez pracodawców, pracowników i przedsiębiorców.

W przypadku pracodawcy stawkę ubezpieczenia społecznego zastąpił podatek opłat socjalnych opłacany przez pracodawcę, który wynosi 27 proc. Suma składek ubezpieczeniowych opłacanych przez pracownika wzrosła do 18,5 proc.

Stawka ubezpieczenia społecznego opłacanego przez ubezpieczonego wynosi w sumie 8,5 proc. (w tym składka ubezpieczenia zdrowotnego przeznaczona na świadczenia w naturze 4 proc., składka ubezpieczenia zdrowotnego 3 proc., składka solidarnościowa tzw. rynku pracy 1,5 proc.), natomiast składka ubezpieczenia emerytalnego wynosi 10 proc.

Zniesiono obowiązkowe składki członkowskie dla członków prywatnych kas emerytalnych - zamiast składek członkowskich wpłacają oni  dziesięcioprocentową składkę emerytalną.

Od 2012 roku górna granica wymagalności indywidualnych składek emerytalnych wynosi rocznie 7 mln 942,2 tys. forintów, a jej kwota dzienna to 21,7 tys. forintów. Jeżeli suma zapłaconych przez pracownika składek emerytalnych w ciągu roku osiągnęła maksymalną granicę wpłat emerytalnych, ubezpieczony nie musi dalej ich płacić.

Podatek od dochodów osobistych (SZJA)

 

Stawka podatku liniowego dla dochodów osób fizycznych (SzJA) i wynosi 15 proc. 

Od 2012 roku nastąpiła zmiana w opodatkowaniu świadczeń pozapłacowych (tzw. kafeteria). Należy powiększyć wartość świadczeń pozapłacowych o 19 proc. i opłacić od uzyskanej sumy podatek dochodowy 15 proc. oraz 10 proc. składek za ubezpieczenie społeczne, co daje w rezultacie obciążenie podatkowe w wysokości 30,94 proc.; obciążenia publiczne związane z pensją wynoszą 28,5 proc.

Od 1 stycznia 2012 roku zniesiono ulgi podatkowe, zachowano jedynie ulgę dla drobnych producentów rolnych uzależnioną od wyznaczonych limitów i ulgę rodzinną już od 1 dziecka. Ulga rodzinna polega na pomniejszeniu skonsolidowanej podstawy opodatkowania. Kwota odliczenia jest zależna od ilości posiadanych dzieci i jest naliczana na dany miesiąc:

- od 1-2 dzieci - 62,5 tys. forintów

- od 3 wzwyż - 206 tys. 250 forintów

 

Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej:

 

a) osoba, która według przepisów ustawy o wspieraniu rodziny jest uprawniona do zasiłku rodzinnego, wyłączając osoby, które otrzymują zasiłek z tytułu:

• prowadzenia domu dziecka

• prowadzenia instytucji społecznych

• prowadzenia zakładów poprawczych i zakładów karnych dla osób nieletnich

b) kobieta w ciąży i jej małżonek, którzy żyją we wspólnym gospodarstwie domowym

c) dziecko (osoba) uprawnione do otrzymywania zasiłku rodzinnego

d) osoba otrzymująca zasiłek z tytułu niepełnosprawności.

W przypadku osób opisanych w punkcie b)-d) dot. małżeństwa żyjącego w jednym gospodarstwie domowym, ulgę może odliczyć tylko jedna osoba z małżeństwa, wybór osoby jest dowolny.

 

EVA

 

W 2003 roku wszedł w życie nowy rodzaj podatku przyjęty za Ustawą nr XLIII z 2002 r. (zwaną dalej Ustawa o EVA) tzw. uproszczony podatek od działalności gospodarczej. Zamiast wielu podatków (w tym np. podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od dywidend czy podatku liniowego lub Vat i inne) osoby odpowiadające zapisom tej ustawy mogą się rozliczać według jednej uproszczonej stawki podatku, zwanej dalej podatkiem Eva.

Podatek wylicza się od pozytywnej podstawy opodatkowania, a od 2012 r. jego stawka wzrosła i wynosi – 37 proc. (podstawą opodatkowania podatnika Eva stanowi suma wszelkich przychodów skorygowana pozycjami wg wytycznych zawartych w ustawie o Eva).

Przesłanką do wprowadzenia podatku Eva było zmniejszenie obciążeń administracyjnych i podatkowych dla małych przedsiębiorstw.

 

Kto może być podatknikiem Eva

 

 • indywidualny przedsiębiorca, w tym: notariusz, niezależny komornik sądowy, rzecznik patentowy, adwokat, prywatny weterynarz, prywatny farmaceuta, od 2005 roku także indywidualny prawnik specjalizujący się w prawie UE nie będący członkiem kancelarii, bądź w niej zatrudnionym
 • jednoosobowa firma
 • spółka jawna
 • spółka komandytowa
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa
 • wspólnota leśna
 • biuro komornicze
 • kancelaria prawna oraz kancelaria notarialna, biuro rzeczników patentowych.

Wyżej wymienieni tylko wtedy mogą rozliczać się według podatku Eva, gdy:

 • indywidualny przedsiębiorca zachował ciągłość działalności
 • osoba prawna, spółka bez osobowości prawnej lub firma jednoosobowa nie uległa przekształceniom
 • nie mają kar przez Urząd Skarbowy za zaniechania w wystawianiu faktur i paragonów
 • nie są w likwidacji
 • podatnik nie był zobowiązany do stosowania odrębnych zasad opodatkowania obowiązujących dla zbiorów dzieł sztuki i antyków oraz biur podróży
 • do wyliczenia podstawy podatkowej użył dochodów wynikających z wykonywania przez niego czynności w zakresie działalności podmiotu

Warunki te nie obowiązują podmiotu, który zawiesił tymczasowo działalność. W razie zawieszenia działalności podmiot ma zgłosić ten fakt - równolegle ze zgłoszeniami do miejsc wskazanych przez obowiązujące prawo - również do instytucji prowadzącej rachunek bankowy, w przypadku zaniedbania wszelkie kary ponosi właściciel.

Podatnikiem Eva może być również osoba, której roczny przychód w ostatnich dwu latach obrotowych nie przekroczył 30 milionów forintów.

W tym zakresie za przychód jest uznany:

 • w przypadku przedsiębiorcy indywidualnego nie rozliczającego się według podatku Eva - przychód uznany według zapisów ustawy o podatku od dochodów osobistych, powiększony o podatek od wartości dodanej
 • w przypadku osób, spółek bez osobowości prawnej lub firm jednoosobowych jeszcze nie rozliczających się według podatku Eva - przychodem jest dochód, przychód lub przychód objęty opodatkowaniem, określony w ustawie o rachunkowości
 •  w przypadku podatnika Eva przychód według zapisów ustawy o podatku Eva

Dalsze warunki obowiązujące podatnika Eva:

 • jego przewidywany przychód na dany rok nie przekroczy 30 milionów forintów
 • w danym roku nie prowadzi działalności podlegającej specjalnym zasadom rozliczania z podatku akcyzowego, jak również w zakresie obrotu towarami objętymi akcyzą
 • nie prowadzi działalności związanej z pośrednictwem w rozliczaniu zobowiązań celnych
 • osoba prawna, spółka gospodarcza bez osobowości prawnej oraz firma jednoosobowa wtedy może być podatnikiem Eva, jeżeli wszyscy wspólnicy są osobami prywatnymi i nie posiadają udziału w innym podmiocie prawnym lub spółce gospodarczej bez osobowości prawnej (za wyjątkiem posiadania akcji banku spółdzielczego lub otwartej spółki akcyjnej zakupione w obrocie otwartym)
 • posiada rachunek bankowy w banku węgierskim.

 

Zaprzestanie rozliczania się według podatku Eva

 

Obowiązek opodatkowania według podatku Eva przestaje obowiązywać podatnika:

 • • z ostatnim dniem roku obrotowego po zgłoszeniu przez niego faktu rezygnacji z tej formy rozliczania lub jeśli jego zgłoszenie nie było złożone zgodnie z literą prawa. Podatnik zgłasza fakt rezygnacji na odpowiednim formularzu do dnia 20 grudnia poprzedniego roku rozliczeniowego do odpowiedniego urzędu skarbowego, jak również może do w/w dnia wycofać się z tej decyzji. Podatnik jest zobowiązany do zgłoszenia faktu rezygnacji, jeśli z dniem 20 grudnia nie odpowiada jakimkolwiek wymogom związanym z byciem podatnikiem Eva, bądź ma zaległości podatkowe wobec urzędu skarbowego, urzędu celnego, samorządowych organów podatkowych (choć w rejestrze urzędu skarbowego podatnik, z braku zgłoszenia z jego strony, nadal będzie figurował jako podatnik Eva, jednak nie ma prawa stosować przepisów odpowiednich dla podatnika Eva).
 • na dzień przed dniem, w którym podatnik nie będzie odpowiadał jakimkolwiek wymogom związanym z byciem podatnikiem Eva.
   

Prowadzenie rejestru

 

Przedsiębiorca indywidualny musi prowadzić rejestr przychodów. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, firmy jednoosobowe z ograniczoną odpowiedzialnością majątkową, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, wspólnota właścicieli lasów, biuro komornicze, kancelaria prawna, kancelaria notarialna oraz biuro rzeczników patentowych są zobowiązane do prowadzenia rejestru danych dot. działalności wg regulacji ustawy o podatku Eva w ramach księgowości podwójnej wg zapisów ustawy o rachunkowości.

Spółka jawna, spółka komandytowa, firmy jednoosobowe z nieograniczoną odpowiedzialnością majątkową mogą wybrać sposób prowadzenia rejestru, czy według zapisów ustawy o podatku Eva, czy według zapisów ustawy o rachunkowości dla księgowości podwójnej. O wyborze jednego z nich należy poinformować urząd na odpowiednim formularzu. Raz wybranego sposobu nie można zamienić na drugi rodzaj.

Rejestr ma być prowadzony przejrzyście, chronologicznie i ma zawierać wszelkie dane wpływające na wysokość podatku. Zmiana danych może nastąpić na podstawie dokumentacji np. poprzez fakturę korygującą, jednak należy zachować dane i dokumenty sprzed zmian, jak również należy zachować te dokumenty, które zawierały błąd, do ewentualnej kontroli.

Wszelkie wymogi dotyczące dokumentacji i rejestru są zawarte w załącznikach do ustawy o podatku Eva.

Wszelkie zasady przychodu, jego ustalania, czasu zaistnienia, możliwych korekt są zawarte w ustawie o podatku Eva z 2002 r.

 

Deklaracja podatkowa

 

Podatek Eva należy ustalić i zadeklarować jego kwotę raz na dany rok podatkowy. Deklaracje należy dostarczyć do urzędu do 25 lutego w następnym roku podatkowym, zaś w przypadku faktu zaprzestania się rozliczania się z podatku Eva w ciągu roku podatkowego, należy to zgłosić do 30 dni od zaistnienia w/w faktu.

Bilans podmiotu rozliczającego się na zasadach zapisów ustawy o rachunkowości należy dostarczyć do 31 maja następnego roku podatkowego, zaś w przypadku likwidacji podmiotu do pięciu miesięcy licząc od miesiąca likwidacji.

Zaliczki na poczet podatku Eva należy ustalać i deklarować kwartalnie w forintach zaokrąglając do tysiąca forintów. Zaliczki - dot. zaliczek za pierwsze trzy kwartały - wyliczone na dany kwartał należy wpłacać 12. dnia w kolejnym miesiącu po zadeklarowaniu kwoty podatku.

Do 20 grudnia roku podatkowego należy wpłacić ostatnią zaliczkę na dany rok podatkowy, która uzupełni sumę zaliczek do przewidywanej kwoty podatku Eva. Podatnik ma prawo złożyć wniosek do urzędu skarbowego o zwrot nadwyżki podatku po jego rozliczeniu przez w/w urząd, która zostanie zwrócona na bieżący rachunek bankowy podmiotu.

VAT

Spośród zwolnionych z VAT usług zarządzania portfolio na rzecz funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych czy towarzystw ubezpieczeń, usługi na rzecz osób fizycznych zostały objęte obowiązkiem opłaty VAT (0,7-1,4 mld forintów). Do katalogu produktów, od których należy odprowadzać tzw. opłatę środowiskową, zaklasyfikowano także papier biurowy oraz środki czyszczące, wprowadzono też sześć nowych kategorii zanieczyszczania środowiska.

Zniesiono też niektóre ulgi podatkowe od ubezpieczeń na życie. Z uwagi na straty ponoszone przez węgierskie firmy (np. spadek wartości udziałów) na rynku ukraińskim umożliwiono w ramach rekompensaty wykorzystanie zwrotu podatku (maksymalnie do 5 mld forintów).

Zamiast stawki podatku z tytułu transakcji finansowych wymierzonego dotychczas także w czynności płatnicze kartami bankowymi objęto je jednorazową roczną opłatą w wysokości 800 forintów.

Wprowadzono „odwrócony VAT” na usługi świadczone przez szkolne spółdzielnie pracy oraz pośredników wynajmujących siłę roboczą.

Uchwalono także podwyżkę wsparcia dla rodzin wychowujących dwójkę dzieci, które w następnych czterech latach w równym stopniu wzrosną do 20 tys. forintów od dziecka (z 10 tys. forintów), wprowadzona też zostanie ulga podatkowa dla par skłonnych zawrzeć małżeństwo, wynosząca w ciągu dwóch lat podatkowych w sumie 120 tys. forintów. W ramach programu ochrony miejsc pracy maksymalną ulgę w składkach opłacanych przez pracodawców rozszerzono na przypadek zatrudnienia rodziców małych dzieci. Przedsiębiorcy odliczyć będą mogli od podstawy opodatkowania ulgę w razie wspierania instytucji szkolnictwa wyższego.

Obniżony wcześniej, dla zapobiegania oszustwom, VAT na mięso wieprzowe (od początku 2014 r. do 5 proc.) obejmuje też mięso wołowe, kozie i owcze. Zwolniono z obowiązku uiszczania VAT akt nieodpłatnego przekazania lub zakup sprzętu wojskowego przez państwo i organy administracji centralnej na podstawie porozumienia międzynarodowego.

 
Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Katalogi stron

Każdy biznes wymaga rzetelnej reklamy. Jeśli chcesz, by Twoja firma pozyskała jeszcze większe rze...
Polska - Poznań 2021-04-20 Dodał: Jacek Cukierski IT/ICT Zobacz ofertę

Zapalniczki reklamowe

Palaczy wśród klientów każdej firmy nie brakuje, a zapalniczki reklamowe z wymiennymi wkładami i ...
Polska - ŻARY 2019-12-12 Dodał: Adam Burzyński Handel, Media i reklama Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert