Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuObowiązki podatkowe z perspektywy polskiego przedsiębiorcy

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marcin Karaskiewicz | 2016-01-11 15:25:49
podatki, vat

Obowiązki podatkowe z perspektywy polskiego przedsiębiorcy

 

Podatek od osób prawnych

 

Podmioty podatku od osób prawnych

 

Podczas kiedy podmioty mające na Węgrzech status rezydenta podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy), to podmioty niemające na Węgrzech statusu rezydenta podlegają obowiązkowi podatkowemu jedynie od dochodów z działalności wykonywanej w oddziale węgierskim (przedsiębiorca zagraniczny) oraz dochodu pochodzącego ze zbycia lub wycofania istniejących udziałów w spółce dysponującej nieruchomością.

 

Za krajowych rezydentów uznawane są między innymi następujące krajowe osoby prawne:

 

* spółki prawa handlowego ( za takie uznawane są między innymi publiczna spółka akcyjna, prywatna spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa) włączając w to również spółki typu nonprofit oraz spółki regulowanego sektora nieruchomości;

 

* kancelaria adwokacka;

 

* organizacja Programu Akcjonariatu Pracowniczego (MRP);

 

* fundacja, fundacja użyteczności publicznej;

 

* jednoosobowa firma prywatna (zarejestrowana w sądzie rejestrowym, ma swój KRS);

 

* spółka dysponująca nieruchomością;

 

* europejska spółka akcyjna, konsorcjum odpowiedzialne za europejską infrastrukturę badawczą (ERIC), europejskie stowarzyszenie współpracy regionalnej.

 

Osoba zagraniczna jest traktowana jako rezydent, jeżeli uzyskuje dochód ze sprzedaży lub wycofania udziału istniejącego w spółce dysponującej nieruchomością. Spółka ma status spółki dysponującą nieruchomością, jeżeli biorąc ją łącznie z przedsiębiorstwami powiązanymi mającymi status albo podatnika, albo podatnika mającego status krajowego rezydenta, albo przedsiębiorstwa zagranicznego, w wartości księgowej z bilansu na dzień jego zamknięcia wartość nieruchomości położonych w kraju wynosi ponad 75 procent aktywów wykazanych w poszczególnych sprawozdaniach. Dalszym warunkiem jest, aby członek spółki dysponującej nieruchomością lub członek którejkolwiek firm z grupy firm przynajmniej przez okres jednego dnia miał status rezydenta w kraju, z którym Węgry nie zawarły umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, lub umowa taka umożliwia opodatkowanie zysku z różnic kursowych na Węgrzech. Poza powyższymi przypadkami za podatnika o statusie rezydenta na Węgrzech uznaje się osobę zagraniczną, jeżeli jej miejsce kierowania biznesem znajduje się w kraju, a dalej, jeżeli zarządza majątkiem na podstawie umowy o powierniczym zarządzaniu majątkiem. Osobę zagraniczną uważa się za dysponującą oddziałem w przypadku sprzedaży lub odpłatnego użytkowania nieruchomości lub zasobów naturalnych. Pojęcie użytkowania rozciąga się również na sprzedaż lub odpłatne przekazanie praw wartości majątkowych. Ten przepis nie ma zastosowania dla funduszy inwestycyjnych sfery nieruchomości założonych w jednym z krajów EWG, jeżeli w kraju założenia nie są podmiotem podatku od spółek/osób prawnych.

 

Wyliczenie podstawy opodatkowania

 

Podstawą wyliczenia podatku od spółek/osób prawnych jest zarówno w przypadku przedsiębiorstw krajowych jak i zagranicznych wynik przed opodatkowaniem skorygowany pozycjami określonymi w ustawie LXXXI o podatku od spółek z 1996 roku.

 

Pozycje korygujące podstawę opodatkowania to między innymi:

 

* Strata wydzielona

 

* Rezerwa celowa

 

* Amortyzacja

 

* Zgłoszony udziały

 

* Zgłoszone dobra niematerialne

 

* Dywidendy

 

* Uzyskane honoraria z racji prawnych

 

* Środki przeznaczone na badania i rozwój

 

* Koszty poniesione nie w interesie przedsiębiorstwami

 

* Kary

 

* Niedostateczna kapitalizacja

 

* Kontrolowana spółka zagraniczna (CFC)

 

3.1.3 Dochód minimalny

 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę wynik przedsiębiorstwa przed opodatkowaniem lub jego podstawę opodatkowania i większa z tych wartości nie osiąga wartości minimum dochodu, to można wybrać jedną z następujących dwóch możliwości:

 

a) można w deklaracji podatkowej złożyć deklarację o strukturze kosztów, lub;

 

b) wybrać dochód minimalny jako podstawę opodatkowania i od tej wartości zapłacić podatek.

 

Dochód minimalny wylicza się jako 2 procent łącznego przychodu zmodyfikowanego.

W roku podatkowym, w którym spółka miała status spółki w organizacji oraz w roku następnym nie stosuje się przepisów o ustalaniu dochodu minimalnego.

 

Stawka podatku od osób prawnych

 

Przy podstawie opodatkowania nie przekraczającej 500 milionów HUF to 10 procent, a przy podstawie ponad tą wartością 19 procent.

 

Dyspozycja o przeznaczeniu podatku

 

Podatnicy mogą zadysponować o przeznaczeniu maksymalnie 50 procent zobowiązań zaliczki podatkowej oraz maksymalnie 80 procent zobowiązania do uzupełnienia podatku/płatności podatku za przedmiotowy rok na wspieranie tworzenia dzieł filmowych, organizacji artystycznych sztuk scenicznych lub widowiskowych sportów drużynowych.

Podatnik ma prawo do ulgi podatkowej od zadysponowanej kwoty (ale maksymalnie od 80 procent wartości należnego podatku). Jej wysokość to 7,5 % od sumy zadysponowanej z zaliczki podatkowej lub uzupełnienia podatku oraz 2,5 % od sumy zadysponowanej z podatku. Dyspozycji z podatku nie można stosować równolegle z wykorzystaniem dotychczasowej formy ulgi podatkowej od wspierania tworzenia dzieł filmowych, organizacji artystycznych sztuk scenicznych lub widowiskowych sportów drużynowych.

 

Terminy składania deklaracji i płatności podatków

 

Na Węgrzech spółki składają deklaracje podatkowe raz w roku ( w roku podatkowym). Rok podatkowy jest na ogół zgodny z rokiem kalendarzowym, jednak przedsiębiorstwa mają możliwość wyboru różnego od roku kalendarzowego roku obrachunkowego i związanego z nim roku podatkowego. Spółki są zobowiązane złożyć deklarację podatku od spółek/osób prawnych i zapłacić ten podatek do 31 maja roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli podatnik wybierze rok obrachunkowy różny od roku kalendarzowego, to terminem złożenia deklaracji i zapłacenia podatku będzie ostatni dzień piątego miesiąca następującego po zakończeniu roku obrachunkowego.

 

Jeżeli zobowiązania podatkowe spółki za rok poprzedni osiągną wartość 5 milionów HUF, to spółka ma obowiązek co miesiąc płacić zaliczkę podatkową. Jeżeli te zobowiązania nie osiągną wartości 5 milionów Forintów, to płatność zaliczek podatkowych będzie odbywać się co kwartał. Jeżeli w roku poprzedzającym rok przedmiotowy przychody ze sprzedaży osiągną wartość 100 milionów Forintów, to spółka będzie zobowiązana do złożenia deklaracji i wpłacenia uzupełnienia podatku. Oznacza to uzupełnienie zaliczki na poczet zobowiązań podatkowych do kwoty zgodnej z kalkulowaną na przedmiotowy rok podatkowy wartością zobowiązań podatkowych. Terminem uzupełnienia jest dzień 20 grudnia przedmiotowego roku. Jeżeli podatnik wybrał rok obrachunkowy różny od roku kalendarzowego, to terminem uzupełnienia i złożenia związanej z tym deklaracji jest 20 dzień ostatniego miesiąca roku obrachunkowego. Jeżeli zostanie odkryta różnica w podatku na dobro spółki o nieistotnej wartości wynikająca z błędu rachunkowego, to nie ma konieczności składania deklaracji korygujących poprzednie lata. W takim przypadku różnicę można rozliczyć w deklaracji roku, w którym błąd został odkryty, przy założeniu, że podstawa opodatkowania w roku podatkowym, którego dotyczy korekta błędu o nieistotnej wartości jest większa od sumy błędu.

 

Podatek od dochodów osobistych

 

Podmioty podatku od dochodów osobistych

 

Zobowiązania podatkowe podmiotów o statusie rezydentów krajowych dotyczą wszystkich ich dochodów, czyli ich dochodów z całego świata. Zobowiązania podatkowe obcokrajowców obejmują wyłącznie przychody pochodzące z Węgier, lub przychody, które mogą być opodatkowane na Węgrzech na podstawie umowy międzynarodowej lub zasady wzajemności.

 

Rezydentem krajowym są między innymi następujące osoby:

 

* obywatele węgierscy (za wyjątkiem osób, które mają podwójne obywatelstwo i nie mają na Węgrzech miejsca zamieszkania lub stałego pobytu),

 

* obywatele krajów EWG, jeśli przebywają na Węgrzech ponad 183 dni w roku,

 

* obywatele krajów trzecich, jeżeli mają zgodę na osiedlenie się,

 

* takie osoby, które wyłącznie na Węgrzech dysponują miejscem zamieszkania.

 

Jeżeli odnośne kraje zawarły umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, to w pierwszej kolejności należy stosować postanowienia tej umowy.

 

Dochody podlegające opodatkowaniu

 

Z paroma wyjątkami wszystkie dochody osoby fizycznej o statusie rezydenta krajowego podlegają opodatkowaniu. Dochody możemy podzielić na następujące dwie kategorie:

 

Zbiorcza podstawa opodatkowania

 

Częściami zbiorczej podstawy opodatkowania są dochody z działalności samodzielnej, z działalności niesamodzielnej oraz inne dochody. W przypadku dochodów z działalności samodzielnej podatnik może podstawę opodatkowania wyliczyć w dwojaki sposób: przez zastosowanie szczegółowego rozliczenia kosztów lub stosując 10 procentowe odliczenia na koszty uzyskania przychodu.

 

Dochody podlegające osobnemu opodatkowaniu

 

Za takie uznaje się między innymi dochody ze sprzedaży nieruchomości, dochody z odsetek, dochody z dywidend, dochody z trwałych inwestycji. Do dochodów znajdujących się w grupie dochodów podlegających osobnemu opodatkowaniu należą również dwie duże grupy świadczeń udzielanych w naturze, poszczególne określone świadczenia oraz świadczenia pozapłacowe, jak również dochody pochodzące z ulg odsetkowych.

 

Odnośnie tych dochodów obowiązek ich zadeklarowania i zapłacenia podatku obciąża nie osobę fizyczną, a płatnika wypłacającego te świadczenia.

 

Stawki podatkowe

 

Wysokość podatku to 16 procent liczone od podstawy opodatkowania. Wysokość podatku dla przychodów podlegających osobnemu opodatkowaniu według głównej zasady to również jednorodnie 16 procent. Wyjątek od tej zasady stanowią między innymi podatki od dochodów osobistych przedsiębiorców (patrz:Opodatkowanie prywatnego przedsiębiorcy) oraz podatek od przychodów pochodzących z długoterminowych inwestycji.

 

Ulga rodzinna od podstawy opodatkowania

 

Tytułem ulgi rodzinnej od podstawy opodatkowania można wziąć pod uwagę miesięcznie do dwóch dzieci po 62 500 HUF na dziecko, a w przypadku trójki lub większej ilości dzieci po 206 250 HUF na dziecko. 16 procent z niewykorzystanej przy podatku od dochodów osobistych części ulgi rodzinnej jest możliwa do odpisania z osobistych składek na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz emerytalny (rodzinna ulga w składkach ubezpieczeniowych). W pierwszej kolejności ulgę podatkową należy wykorzystać w składce na osobiste ubezpieczenie zdrowotne, która ma być odciągnięta z płacy brutto. Jeżeli po tej operacji pozostanie jeszcze niewykorzystana część ulgi, to należy ją odliczyć od osobistej składki emerytalnej. Osoba fizyczna obcokrajowiec tylko w takim przypadku może wykorzystać ulgę rodzinną, jeżeli w tym samym czasie gdzie indziej nie wykorzystuje takiej samej lub podobnej ulgi, oraz co najmniej 75 procent jego łącznych dochodów jest opodatkowane na Węgrzech.

 

Ulga dla zawierających małżeństwo po raz pierwszy

 

Każda taka para małżeńska, w której jeden z małżonków zawiera małżeństwo po raz pierwszy, mogą łącznie w miesiącach objętych ulgą, ale najwyżej przez okres 24 miesięcy odliczać od podstawy opodatkowania sumę 31 250 HUF miesięcznie. Ulgi tej osoba fizyczna nie może wykorzystywać, jeżeli jednocześnie nabywa uprawnień do wykorzystania ulgi rodzinnej.

 

Opodatkowanie prywatnego przedsiębiorcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

 

Prywatny przedsiębiorca ma obowiązek płacić podatek od dochodów osobistych prywatnego przedsiębiorcy oraz podatek od dywidend, lub w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie może wybrać podatek ryczałtowy. Przedsiębiorca ustala podstawę naliczania osobistego podatku dochodowego prywatnego przedsiębiorcy pomniejszając całkowity przychód o koszty ich uzyskania i korygując wynik pozycjami określonymi w ustawie. Wysokość podatku od dochodów osobistych prywatnego przedsiębiorcy do 500 milionów to 10 procent, powyżej natomiast 19 procent. Prywatny przedsiębiorca obciążony jest ponadto obowiązkiem opłacenia podatku od podstawy dywidendy przedsiębiorcy wyliczonej z dochodu po opodatkowaniu. Jego wysokość to 16 procent.

 

Zaliczka podatkowa

 

Podatek od dochodów zaliczanych do łącznej podstawy opodatkowania jak również podatek od dochodów osobistych przedsiębiorcy należy płacić w formie zaliczek podatkowych. Jeżeli dochód pochodzi od podmiotu mającego status płatnika, to on jest zobowiązany ustalić, odjąć, zeznać w deklaracji i zapłacić zaliczkę podatkową do urzędu podatkowego w miesiącu następującym po miesiącu dokonania wypłaty. Jeżeli nie ma płatnika to osoba fizyczna jest zobowiązana co kwartał zeznać w odpowiedniej deklaracji i zapłacić zaliczkę podatkową.

 

Terminy składania deklaracji podatkowych i płatności podatku

 

Osoby fizyczne są zobowiązane do składania deklaracji o podatku od dochodów osobistych w odniesieniu do roku podatkowego (pokrywającego się z rokiem kalendarzowym). Terminem składania deklaracji jest dzień 20 maja roku następującego po roku przedmiotowym. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą tym terminem jest dzień 25 lutego oku następującego po roku przedmiotowym. Pracodawcy są zobowiązani każdego miesiąca składać deklarację dotyczącą potrąconych przez nich zaliczek podatkowych. Pracownicy delegowani na Węgry mają obowiązek zapłacić zaliczkę na poczet podatku od dochodów osobistych co kwartał do 12 dnia miesiąca następującego po przedmiotowym kwartale.

 

Podatek od towarów i usług PTU/VAT (po węgiersku: ÁFA)

 

Węgierskie prawo o podatku VAT jest zharmonizowane z dyrektywą UE dotyczącą podatku VAT.

 

Podmioty podatku oraz zakres stosowania

 

Za podmiot podatku uważa się tą osobę lub organizację dysponującą zdolnością do czynności prawnych, która prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na miejsce, cele i rezultaty jej prowadzenia. Jeżeli podatnik nie mający siedziby na Węgrzech prowadzi działalność, która na Węgrzech podlega opodatkowaniu, to ma obowiązek zgłoszenia się do władz podatkowych w celu nadania mu numeru podatkowego. Podmiot podatkowy zobowiązany do płacenia podatku, który w celach gospodarczych nie ustanowił krajowego oddziału do praktykowania swoich praw określonych w ustawie o podatku VAT, może wypełnianie swoich obowiązków zlecić przedstawicielowi. Jeżeli podmiot zobowiązany do płacenia podatku w celach gospodarczych ustanowi siedzibę/oddział w kraju trzecim, to dla niego ustanowienie przedstawiciela finansowego jest obowiązkowe. Podatek VAT obejmuje następujące obszary działalności: sprzedaż produktów oraz świadczenie usług, zakupy produktów wewnątrz Unii Europejskiej oraz import produktów.

 

Stawki podatku

 

Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 27 procent. Obok stawki podstawowej zostały ustalone dwie stawki ulgowe w wysokościach 5 oraz 18 procent. Stawkę 5 procent należy stosować między innymi dla leków, pomocniczego sprzętu leczniczego, książek, książek w wersji elektronicznej, czasopism, świń, krów, owiec, kóz, usług zdalnego ogrzewania, oraz usług świadczenia żywej muzyki przez artystów estradowych na imprezach zamkniętych. Stawkę 18 procent należy stosować dla mleka i przetworów mlecznych, produktów wytwarzanych z wykorzystaniem zbóż, mąki, skrobi lub mleka, jak również dla usług hotelarskich oraz dla usług zabezpieczających wyłącznie wstęp na okazyjne imprezy na wolnym powietrzu.

 

Ograniczenie prawa do odliczania podatku

 

Nie można odliczyć podatku VAT od następujących produktów:

 

* benzyna silnikowa (z pewnymi wyjątkami);

 

* inne paliwa służące do napędu samochodów osobowych;

 

* 100 procent podatku naliczonego produktów, oraz 50 procent podatku naliczonego usług wiążących się z eksploatacją i utrzymaniem samochodu osobowego;

 

* samochody osobowe;

 

* motorowery o pojemności silnika powyżej 125 cm3;

 

* jachty;

 

* nieruchomości mieszkalne, produkty i usługi służące ich budowie, renowacji;

 

* żywność i napoje;

 

* taksówki;

 

* usługi parkingowe;

 

* usługi związane z wykorzystaniem dróg;

 

* usługi gastronomiczne;

 

* 30 procent podatku naliczonego usług telefonicznych.

 

Inne przepisy specjalne

 

Uproszczenie związane z zapasami kupującego: Węgry wprowadziły uproszczenie dotyczące zapasów kupującego. Zgodnie z tym uproszczeniem sprzedawca, który nie jest krajowym podmiotem podatkowym nie ma obowiązku zarejestrowania się jako podatnik podatku VAT, jeżeli przy zachowaniu pewnych warunków towary z UE dostarczy do magazynu krajowego podmiotu podatkowego.

 

Grupa podatkowa dla podatku VAT

 

Krajowe przedsiębiorstwa powiązane mogą ustanowić grupową podmiotowość podatkową. We wzajemnych kontaktach pomiędzy członkami grupy zanika samodzielna podmiotowość podatkowa członków, w transakcjach zawieranych pomiędzy członkami grupy nie powstają zobowiązania do płatności podatku VAT. Grupową podmiotowość dla podatku VAT można ustanowić za zgodą organu podatkowego i przy zgodzie wszystkich przedsiębiorstw uprawnionych do przyłączenia się do grupy.

 

Przepisy dotyczące nieruchomości

 

Sprzedaż nowego budynku oraz działki budowlanej podlegają obowiązkowi podatkowemu i obciążone są podatkiem bezpośrednim. Za nowy budynek traktuje się taki budynek, którego jeszcze nie odebrano do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, lub nie minęły jeszcze dwa lata od uprawomocnienia się zgody uprawniającej do wzięcia w użytkowanie lub od przyjęcia do wiadomości faktu wzięcia w użytkowanie. Sprzedaż każdej innej nieruchomości lub oddanie każdej nieruchomości w najem lub dzierżawę jest wolne od podatku VAT. Jest natomiast możliwe wybranie innej niż zwolnienie od podatku formy opodatkowania (poddanie pod obowiązek podatkowy). Jeżeli osoba fizyczna nie będąca podmiotem podatku VAT w ciągu dwóch lat sprzeda 4 nieruchomości, to sprzedaż czwartej z nich skutkuje powstaniem podmiotowości podatkowej.

 

Krajowy odwrócony podatek VAT

 

Również w przypadku realizacji pewnych transakcji i zaistnienia pewnych warunków w transakcjach pomiędzy podatnikami krajowymi kupujący produkt lub otrzymujący usługę będzie zobowiązany do płacenia podatku, za takie traktuje się między innymi:

 

* takie usługi dotyczące nieruchomości, które wiążą się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, roboty budowlano-montażowe i inne montażowe, nakierowane na rozbudowę, przebudowę nieruchomości;

 

* Wynajem, wydelegowanie siły roboczej dla sprzedaży produktów i świadczenia usług,

 

* stawianie personelu do dyspozycji, usługi spółdzielni uczniowskich, niezależnie od tego, czy wiąże się to lub nie z pozwoleniem budowlanym lub procedurą przyjęcia do wiadomości przez władze budowlane;

 

* sprzedaż odpadów;

 

* sprzedaż nieruchomości, która według zasady głównej jest zwolniona z podatku, jednak sprzedający wybrał poddanie się podatkowi;

 

* sprzedaż zabezpieczeń rzeczowych;

 

* sprzedaż zbóż i pewnych płodów;

 

* sprzedaż poszczególnych produktów przemysłu metalowego i stalowego.

 

Sprawozdanie Intrastat

 

Spółki, które utrzymują kontakty gospodarcze z innym krajem członkowskim UE maja obowiązek sporządzania comiesięcznych deklaracji Intrastat, jeżeli ich zakupy lub sprzedaż wewnątrz Unii osiągnie wartość 100 milionów Forintów. Terminem złożenia deklaracji jest 15 dzień miesiąca następującego po realizacji.

 

Terminy składania deklaracji i płatności podatków (Deklaracja VAT, deklaracje zbiorcze)

 

Według zasady generalnej podatnicy mają obowiązek składać deklaracje co kwartał, z następującymi wyjątkami:

 

* nowy podatnik, powstały w trakcie roku podatkowego bez poprzednika prawnego składa deklaracje co miesiąc aż do końca roku następującego po roku założenia;

 

* co miesiąc należy składać deklaracje w przypadku, jeżeli w drugim roku poprzedzającym rok przedmiotowy różnica pomiędzy łączną sumą podatku należnego i podatku do odliczenia zebrana w skali rocznej jest dodatnia i osiągnęła wartość 1 miliona Forintów;

 

* co roku należy składać deklaracje w przypadku, kiedy wartość powyżej określonej różnicy, niezależnie od jej znaku nie osiągnęła wartości 250 000 Forintów i podatnik nie ma unijnego numeru podatkowego;

 

* z corocznego składania deklaracji należy przejść na okresy kwartalne, jeżeli w roku przedmiotowym różnica podatków łącznie należnego i naliczonego osiągnie wartość 250 000 Forintów lub jeżeli w trakcie roku podatnikowi zostanie nadany unijny numer podatkowy;

 

* z corocznego składania deklaracji na okresy kwartalne ma obowiązek przejść podatnik nie dysponujący unijnym numerem podatkowym, jeżeli w drugim roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskał wartość sprzedaży towarów lub usług przekraczającą 50 milionów Forintów, niezależnie od tego, że podatek do rozliczenia w skali roku nie osiągnął sumy 250 000 Forintów;

 

* z deklaracji co kwartalnych należy przejść na składanie co miesiąc, jeżeli wartość podatku do rozliczenia liczona od początku roku jest dodatnia i osiągnęła wartość 1 miliona Forintów.

 

Termin składania deklaracji i płatności podatku:

 

* w przypadku deklaracji składanych miesięcznie: 20 dzień miesiąca następnego po miesiącu przedmiotowym;

 

* w przypadku deklaracji składanych kwartalnie: 20 dzień miesiąca następnego po kwartale przedmiotowym;

 

* w przypadku deklaracji składanych rocznie: 25 dzień miesiąca lutego roku następnego po roku przedmiotowym.

 

Deklaracja zbiorcza (VIES): podmioty podatkowe na Węgrzech mają również obowiązek składania deklaracji zbiorczej o wspólnotowej sprzedaży towarów i usług na terenie Unii Europejskiej jak również o zakupach towarów i usług dokonanych na terenie Unii Europejskiej. Deklaracje zbiorcze należy składać z częstotliwością zgodną z deklaracjami podatku VAT, czyli w przypadku podatnika zobowiązanego do deklaracji miesięcznych miesięcznie, w przypadku składającego deklaracje kwartalnie co kwartał.

 

Krajowa deklaracja zbiorcza VAT: w przypadku zakupu towarów lub usług oraz sprzedaży towarów lub usług podmioty podatku od towarów i usług VAT razem z deklaracją VAT są zobowiązani do składania szczegółowej deklaracji o tych fakturach, na których suma naliczonego podatku VAT ma wartość co najmniej 1 miliona Forintów. Oprócz szczegółowego sprawozdania podatnik korzystający z prawa do odliczenia podatku naliczonego ma również obowiązek złożenia sprawozdania zbiorczego, jeżeli z wielu faktur pochodzących od tego samego dostawcy wartość naliczonego podatku VAT, który zamierza rozliczyć w okresie objętym tą samą deklaracją przekroczy 1 milion Forintów. Podatnik może również wypełnić obowiązek złożenia sprawozdania zbiorczego na zasadzie dobrowolnej, niezależnie od granicy wartości.

 

Zwrot podatku VAT

 

Podmioty podatku VAT z siedzibą w innym kraju członkowskim UE od 1 stycznia 2010 roku mają prawo zwracać się drogą elektroniczną do urzędów podatkowych w swoim kraju z wnioskami o zwrot naliczonego im podatku VAT. Natomiast podmioty podatku VAT mające siedzibę w kraju trzecim z którym istnieje relacja wzajemności (Szwajcaria i Lichtenstein) w dalszym ciągu mogą swoje wnioski składać bezpośrednio do władz węgierskich w formie papierowej lub w formie listu elektronicznego. Podmioty podatku VAT mające siedzibę lub oddział na Węgrzech mogą zwracać się o zwrot podatku VAT naliczonego im w innych krajach Unii Europejskiej (VAT zagraniczny) do Narodowego Urzędu Ceł i Podatków (Nemzeti Adó- és Vámhivatal – NAV). W postępowaniu NAV spełnia jedynie rolę wstępnej kontroli, jeżeli wnioskodawca odpowiada wymaganiom przepisów prawnych, to urząd ma obowiązek przesłać je w terminie 15 dni do zagranicznych urzędów podatkowych. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września roku następnego po roku przedmiotowym.

 

Zespół Adwokacki BALÁZS & KOVÁTSITS

Dr. TamásBALÁZS

http://www.bakolegal.com/lengyel/

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Nici do haftu maszynowego

Im więcej czasu poświęcimy na doskonalenie naszych umiejętności, tym szybciej, dokładniej i spraw...
Polska - Sulechów (miasto) 2021-04-21 Dodał: Pozostałe tekstylia Zobacz ofertę

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Katalogi stron

Każdy biznes wymaga rzetelnej reklamy. Jeśli chcesz, by Twoja firma pozyskała jeszcze większe rze...
Polska - Poznań 2021-04-20 Dodał: Jacek Cukierski IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert