Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacja na temat podatku VAT w 2018 r. na Węgrzech

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marcin Karaskiewicz | 2018-02-14 13:24:19
vat węgry

podatek VAT na Węgrzech w 2018 r.

VAT NA WĘGRZECH
(zmiany obowiązujące od 2018 r. oznaczone kolorem żółtym)

Stawki VAT

Podstawowa stawka: 27%

 

Obniżona stawka 5 %, dla m.in.:

Towary:

 • dostawa farmaceutyków i urządzeń terapeutycznych;
 • dostawa książek, gazet;
 • dostawa mięsa drobiowego, jaj, mleka (od 1 stycznia 2017 r.);
 • pod pewnymi warunkami nowe nieruchomości mieszkalne (lokale mieszkalne, domy jednorodzinne);
 • brajlowskie drukarki i maszyny do pisania, ekrany brajlowskie dla osób niedowidzących;
 • ryby;
 • wieprzowina i podroby wieprzowe.

 

Usługi:

 • usługi ciepłownicze, w tym wytwarzanie ciepła z odnawialnych źródeł energii;
 • instrumentalna muzyka na żywo wykonywana przez artystów;
 • posiłki przygotowywane na miejscu oraz napoje bezalkoholowe w restauracjach;
 • usługi dostępu do Internetu.

 

Obniżona stawka 18%, dla m.in.:

Towary:

 • dostawa produktów wytwarzanych z użyciem zbóż, mąki, skrobi i mleka

Usługi:

 • zapewnienie zakwaterowania
 • usługi dostępu do Internetu (od 1 stycznia 2017 r.)
 • posiłki przygotowywane na miejscu oraz napoje bezalkoholowe w restauracjach (od 1 stycznia 2017 r.)

Podstawa opodatkowania

Następujące rodzaje działalności podlegają podatkowi VAT:

 • odpłatna dostawa towarów lub usług na terytorium krajowym przez podatnika;
 • wewnątrzwspólnotowe nabywanie towarów na terytorium;
 • import towarów.

Odliczenia

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do celów działalności podlegającej opodatkowaniu, podatnicy są uprawnieni do odliczenia podatku naliczonego (z pewnymi wyjątkami).

Nie podlegający odliczeniu podatek VAT

Nie można odliczyć podatku VAT od następujących faktur zakupu:

 • dostawy paliw silnikowych;
 • dostawy paliw i innych towarów w związku z obsługą lub konserwacją samochodu osobowego;
 • dostawy samochodów osobowych;
 • dostawy motocykli powyżej 125 cm3;
 • dostawy jachtów;
 • zaopatrzenie statków w celach sportowych i rozrywkowych;
 • dostawy nieruchomości mieszkalnych;
 • dostawy towarów i materiałów do budowy lub przebudowy nieruchomości mieszkalnych;
 • dostawy żywności;
 • dostawy napojów.
 • usługi pomocnicze przy budowie lub przebudowie nieruchomości mieszkalnych;
 • usługi taksówkowe;
 • usługi parkingowe;
 • opłaty za przejazd autostradą;
 • usługi restauracji i innych publicznych usług cateringowych;
 • usługi rozrywkowe;
 • usługi telefoniczne;
 • usługi telefonii komórkowej;
 • usługi transmisji głosu oparte na protokole internetowym (30% w przypadku ostatnich 3 usług);
 • dostawy usług związanych z obsługą lub konserwacją samochodu osobowego (50%).

Ograniczenia dotyczące odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych

Podatek VAT od zakupu samochodów osobowych nie podlega odliczeniu, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • samochody zakupione w celu odsprzedaży;
 • samochody zakupione do leasingu;
 • samochody zakupione w celu świadczenia usług taksówkowych

 

Podatek VAT od paliw i innych dóbr zakupionych w związku z obsługą lub utrzymaniem samochodu osobowego nie podlega odliczeniu.

50% podatku VAT od dostaw usług wykorzystywanych w związku z obsługą lub utrzymaniem samochodu osobowego nie podlega odliczeniu.

Ograniczenie odliczenia podatku VAT dotyczy samochodów osobowych mających maksymalnie 9 miejsc.

Ulga na złe długi

Dla zwykłych podatników nie ma możliwości umorzenia złych długów.

 

Zapłata VAT należnego może zostać opóźniona dla

 • małych podmiotów korzystających z uproszczonej księgowości????;
 • lub podmioty prowadzące rachunkowość zgodnie z przepisami regulującymi rachunkowość finansów publicznych,

do momentu zapłaty faktury, ale maksymalnie do 45 dni od daty dostawy.

 

Płatność VAT rozliczana w gotówce: MŚP podlegające VAT posiadające roczny dochód netto nie wyższy niż 125 milionów HUF, które nie znajdują się w stanie likwidacji lub bankructwa, mogą wybrać tę metodę dla swoich krajowych dostaw towarów lub usług, w których należny podatek VAT staje się wymagalny po otrzymaniu zapłaty zafakturowanej kwoty. Podatek VAT można odliczyć po zapłaceniu kwoty brutto faktury przychodzącej.

Zwrot podatku VAT dla podmiotów zagranicznych

Zgodnie z dyrektywą Rady 2008/9/EC określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku VAT, podatek jest zwracany podmiotowi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z państw trzecich, pod warunkiem, że podmiot ten:

 • jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w państwie członkowskim UE lub podatnikiem VAT lub podobnego rodzaju podmiotem w kraju prowadzenia działalności;
 • nie wykonuje, w okresie, za który oczekuje zwrotu VAT, żadnych dostaw towarów lub usług za wynagrodzeniem, wywozu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, z pewnymi wyjątkami, na Węgrzech;
 • nie ma siedziby ani stałego zakładu na terytorium Węgier w okresie, za który domaga się zwrotu podatku.

Zwrot podatku dotyczy podatku naliczonego VAT od towarów i usług nabytych bądź importowanych na Węgry.

 

Zwrot podatku w stosunku do podmiotów z państw trzecich jest oparty na zasadzie wzajemności.

Wniosek o zwrot należy złożyć do 30 września roku następującego po roku okresu zwrotu. Okres zwrotu nie może być dłuższy niż jeden rok kalendarzowy, i nie krótszy niż 3 miesiące kalendarzowe, z wyjątkiem przypadku, gdy okres zwrotu stanowi pozostały okres roku kalendarzowego.

 

Kwota zwrotu podatku VAT nie może być niższa niż kwota w ekwiwalencie HUF:

1. 400 EUR - w przypadku gdy wniosek dotyczy okresu krótszego niż jeden rok kalendarzowy - ale nie krótszego niż 3 miesiące;

2. 50 EUR - w przypadku gdy wniosek odnosi się do całego roku kalendarzowego - lub okresu krótszego niż ostatnie 3 miesiące w roku.

 

Podatnicy mający siedzibę na terytorium UE mogą złożyć wniosek o zwrot VAT w formie elektronicznej za pośrednictwem właściwego urzędu skarbowego w kraju pochodzenia a urząd skarbowy kraju pochodzenia przekazuje wniosek o zwrot VAT do organu podatkowego kraju zwracającego VAT. Proces zwrotu podatku VAT jest taki sam, jeżeli podatnik mający miejsce zamieszkania na Węgrzech składa wniosek o zwrot podatku VAT pochodzącego z innego kraju UE.

 

Podatnicy mający miejsce zamieszkania poza UE mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT, składając wniosek do węgierskiego organu podatkowego.

Zwolnienia podatkowe, specjalne podmioty podatkowe

Następujące rodzaje działalności prowadzonych w interesie publicznym są wyłączone:

 • dostawa publicznych usług pocztowych;
 • opieka szpitalna i medyczna oraz ściśle powiązane działania;
 • zapewnienie opieki medycznej i ściśle powiązanych działań;
 • zaopatrzenie w narządy ludzkie, krew i mleko oraz dostarczanie powiązanych usług;
 • świadczenie usług przez techników dentystycznych;
 • świadczenie usług i towarów ściśle związanych z opieką i pomocą społeczną;
 • świadczenie usług i towarów ściśle związanych z ochroną dzieci i młodzieży;
 • świadczenie usług i towarów ściśle związanych z opieką nad dziećmi;
 • zapewnienie edukacji dzieci, młodzieży, wychowania przedszkolnego, szkolnego lub uniwersyteckiego, szkolenia zawodowego lub przekwalifikowania oraz innych usług edukacyjnych;
 • świadczenie usług przez nauczycieli i innych wychowawców obejmujących edukację przedszkolną, szkolną lub uniwersytecką oraz inne usługi edukacyjne;
 • zapewnenie personelu przez instytucje religijne lub filozoficzne;
 • świadczenie usług i dostawa towarów przez osoby lub organizacje non-profit;
 • świadczenie niektórych usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym,
 • świadczenie niektórych usług kulturalnych związanych z aranżacją i organizacją wystaw, targów i pokazów sztuki ludowej lub rękodzielnictwa oraz dostaw towarów ściśle z nimi związanych;
 • działania prowadzone przez instytucje publiczne świadczące radiowe i audiowizualne usługi medialne;
 • świadczenie usług przez grupę współpracującą utworzoną zgodnie z wspólnym celem.

 

Następujące, inne specjalne działania są wyłączone:

 • usługi ubezpieczeniowe i reasekuracyjne;
 • udzielanie i negocjowanie kredytów i innych podobnych usług;
 • negocjacje lub jakiekolwiek transakcje dotyczące gwarancji kredytowych lub innych zabezpieczeń pieniężnych;
 • usługi, w tym negocjacje, dotyczące depozytów i rachunków bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków;
 • usługi, w tym negocjacje, dotyczące waluty, banknotów i monet;
 • usługi, w tym negocjacje, ale nie zarządzanie lub przechowywanie, w materialnych papierach wartościowych, udziałach w stowarzyszeniach gospodarczych, obligacjach i innych papierach wartościowych;
 • zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami venture capital, zarządzanie portfelem;
 • podaż według wartości nominalnej znaczków pocztowych ważnych do wykorzystania w usługach pocztowych;
 • zakłady, loterie i inne formy hazardu;
 • dostawa budynku lub części budynku i gruntu, na którym stoi;
 • dostawa gruntów lub części gruntów, które nie zostały zbudowane na innej podstawie niż dostawa gruntów budowlanych lub części działki budowlanej;
 • najmu lub dzierżawy nieruchomości lub jej części (w przypadku poprzednich trzech lat można dokonać wyboru czy jest się podatnikiem VAT);
 • dostawa towarów i usług przeznaczonych specjalnie do celów wojskowych i związanych z egzekwowaniem prawa do budżetu centralnego na podstawie umowy międzynarodowej;
 • wynajem miejsc, w przypadku gdy jest to uważane za zapewnienie zakwaterowania w sektorze hotelowym;
 • wynajmowanie pomieszczeń i miejsc do parkowania pojazdów;
 • wynajem trwale zainstalowanego sprzętu i maszyn;
 • wynajem sejfów.

 

Specjalne zasady dotycące podatku VAT obowiązują podatników prowadzących następujęce rodzje działalności:

 • działalność rolnicza;
 • działalność organizatora wycieczek;
 • sprzedaż towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków;
 • handel złotem inwestycyjnym;
 • usługi telekomunikacyjne, radio i audiowizualne usługi medialne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną.

Zwrot podatku

W przypadku, gdy kwota odliczeń przewyższa kwotę należnego podatku VAT (za dany okres podatkowy), podatnik jest uprawniony

 • albo do zwrotu podatku;
 • lub do przeniesienia nadwyżki podatku VAT do następnego okresu podatkowego;
 • lub w celu przeniesienia podlegającego odliczeniu podatku VAT na inne podatki.

 

Termin zwrotu podatku VAT:

 • standardowy termin: 75 dni od przedłożenia deklaracji VAT / terminu płatności;
 • jeśli wszystkie faktury, w tym VAT, są wypłacane:
  • w ciągu 45 dni, jeżeli kwota VAT przekracza 1 mln HUF;
  • w ciągu 30 dni, jeżeli kwota VAT jest mniejsza niż 1 mln HUF;
  • w przypadku ryzykownych podatników termin ulega wydłużeniu do 75 dni.

Minimalna kwota VAT, którą można odzyskać:

 • jednomiesięczna okresowość zwrotu VAT: 1 mln HUF;
 • kwartalna: 0,25 mln HUF;
 • jednoroczna: 0,05 mln HUF.

Zwrot podatku VAT, wystawianie faktur

 • Miesięcznie: 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu opodatkowania;
 • kwartalnie: 20 miesiąca następującego po kwartale opodatkowania
 • rocznie: 15 lutego następnego roku

 

Firmy rozpoczynające działalność składają deklaracje VAT co miesiąc.

Na początku każdego roku częstotliwość składania deklaracji VAT musi być ponownie oceniona na podstawie rocznego skumulowanego salda VAT netto w drugim roku poprzedzającym bieżący rok:

 • jeżeli dodanie i powyżej 1 mln HUF à miesięcznie
 • jeżeli powyżej 0,25 miliona, ale poniżej 1 miliona HUF à kwartalnie
 • jeżeli jest dodatni lub ujemny, poniżej 0,25 miliona HUF i nie posiada unijnego nr VAT à co roku

 

Zwrot podatku VAT: deklaracja z wyszczególnieniem (nazwa i numer identyfikacji podatkowej partnera, numer faktury, data wykonania, podstawa VAT i kwota podatku VAT) wystawionych faktur sprzedaży i otrzymanych faktur zakupu do / z podmiotów prawnych, jeżeli (indywidualne lub w przypadku kupuj faktury również zgromadzone) naliczony podatek VAT przekracza kwotę 1 miliona HUF ~ 3,230 EUR

 

Zmiany od 2018:

 • od 1 lipca 2018 roku deklaracja faktur sprzedaży w rozliczeniu zwrotu podatku VAT zostanie zastąpiona przez funkcjonujące on-line i działające w czasie rzeczywistym oprogramowanie do fakturowania (używane do wystawiania faktur sprzedaży) połączone z systemem węgierskiego organu podatkowego, który przeniesie wszystkie obowiązkowe dane wystawionych faktur sprzedaży z naliczonym podatkiem VAT powyżej 0,1 mln HUF ~ 323 EUR. Dane o fakturach sprzedaży, powyżej tej samej kwoty podatku VAT, wystawione z wydrukowanymi fakturami również muszą być zgłaszane ręcznie organowi podatkowemu;
 • od 1 lipca 2018 r. minimalny (indywidualny i skumulowany) próg faktur zakupu, które mają być zadeklarowane w deklaracji VAT, również spadnie do 0,1 mln HUF ~ 323 EUR.

Fakturowanie: podanicy zarejestrowani na Węgrzech (również w celach podatku VAT) są zobowiązani do wystawienia faktur sprzedaży z naliczonym i zadeklarowanym na Węgrzech podatkiem VAT:

 • za pomocą oprogramowania do fakturowania lub modułu fakturującego oprogramowania księgowego spełniającego lokalne wymogi prawne;
 • lub druków z zakresem numerow seryjnych wskazanych przez organ podatkowy producenta, zakupionych przy użyciu węgierskiego identyfikatora VAT podmiotu wystawiającego rachunek.
źródło: KR Group 
http://www.krgroup.eu/contact/
 Pliki do pobrania

VAT na Wegrzech w 2018r.- VAT overview Hungary
docx | 227.86 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Szkolenia dla laboratoriów badawczych 2020 - Norma ISO 17025

Aktualizacja treści merytorycznej szkoleń (nazywana dalej " aktualizacja 2021") będzie polegała ...
Polska - POZNAŃ 2021-03-11 Dodał: Julia Żarczyńska Doradztwo/consulting/edukacja, Farmacja i biotechnologia, Rolnictwo i leśnictwo Zobacz ofertę

Likwidacja spółki w Polsce

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w procesie likwidacji spółki z ...
Polska - Wrocław 2020-11-04 Dodał: Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert